NEWS

Diamond Plaza Buiding Renovation Project: Always Remembered By Our Customers After Years - Chúng tôi cung cấp sự tin cậy: Khách hàng luôn nhớ đến dịch vụ của chúng tôi sau nhiều năm

Tuan Duc Engineering & Construction Co. winning the bidding for the 

• Renovation FCU’s, AHU’s and pipe works
• Cooling towers Renovation
• Renovation Wastewater Treatment 800m3/day
for Diamond Plaza Building, District 1, Ho Chi MInh City and completed all items from the end of 2012.

All system and equipment renovated by us has been working well till today. Right now, we were agreed by Client to extend the Preventive Maintenance & Operation Contract for the 800m3/day Wastewater Treatment Plant for this Building until the end of 2014.

Within the limitation of budget, our company have spent all of our effort to prolong the project quality and effectiveness.

It is not only the business. It is because " We Provide Credibility" : Always Remembered By Our Customers After Years


Công Ty XD & Dịch Vụ Kỹ Thuật Tuấn Đức trúng thầu các gói thầu

• Cải tạo FCU, AHU và các công trình đường ống
• Cải tạo tháp giải nhiệt hệ thống chiller 
• Cải tạo công trình xử lý nước thải công suất 800m3/ngày


cho Toà Nhà Diamond Plaza, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MInh. Các hạng mục đã hoàn thành từ cuối năm 2012.

Tất cả các hệ thống và thiết bị cải tạo bởi chúng tôi đã làm việc tốt cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, khách hàng đã ký tiếp hợp đồng bảo trì sữa chữa và vận hành nhà máy xử lý nước thải 800m3/ngày cho đến cuối năm 2014.

Trong nguồn lực ngân sách giới hạn, công ty chúng tôi đã nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả của dự án.

Đó không chỉ là kinh doanh. Đó là bởi vì "Chúng tôi cung cấp sự tín nhiệm": Khách hàng luôn nhớ đến dịch vụ của chúng tôi sau nhiều năm.

Support online
Statistics